Kalagayan ng pilipinas sa pagdating ng mga amerikano time magazine best online dating

Bukod sa ilang mga retensiyonista o mga tao na nais panatilihin ang Pilipinas bilang isang nasasakupan ng Estados Unidos, ang balak ng mga naging Pangulo ng Estados at ng mga kinatawan (representatibo) ng Estados Unidos hinggil sa kanilang misyon ng pangongolonya ay ang pag-iiwi (tutelahe, o pangangasiwa ng kapuluan ng Pilipinas hanggang sa maabot na nito ang ganap na gulang o tamang panahon ng pagpapalaya), na naaayon sa kung kailan at sa anong mga katayuan at mga kasunduan.

Unang tumuntong sa kapuluan ng Pilipinas ang mga sundalo ng Estados Unidos noong 1898, subalit ang unang hakbang sa kanilang pamumuno sa Pilipinas ay nagsimula noong 1899, nang itinalaga ng Pangulo ng Estados Unidos na si William Mc Kinley ang Unang Komisyon na pang-Pilipinas o Komisyon ni Schurman (First Philippine Commission o Schurman Commission) noong 20 Enero 1899, na nasundan ng iba pang mga Komisyon.

Hinihintay niya parin na maisagawa ang kanyang trial.Itinuturo nila na pantay ang mga Pilipino at ang mga Kastila sa mata ng Panginoon, ngunit hindi nila ito ginagawa kapag isasama na ang batas at hindi rin nila ito sinusundan.-Leyes de Indias (Laws of the Indies)-prinoprotektahan ang mga karapatan ng mga tao sa mga kolonyal na bansa ng Espanya; hindi ito naisasagawa sa mga bansang kolonyal ng Espanya, pati ang Pilipinas -Ang batas daw ay para sa mga puting Espanyol lamang -Spanish Penal Code-isinagawa sa Pilipinas; mas mabigat na penalty sa mga Pilipino keysa sa mga Kastila f.Alemanya/Germany -naging estadong soberanya noong Enero 1871 -nahuli sa pagkamal ng mga kolonya sa Asya at Aprika -Agosto 25, 1885: -Ilties (Alemang Barko) -nagtaas ng bandilang Aleman sa Yap (Isla Carolines) at ipinahayag na ang mga kapuluan ng Carolines at Palau ay kolonya ng ng Alemanya -nakapagtataka---hindi tinutulan ni Don Enrique Caprilles, gobernador na Espanyol sa Carolines 6.Ang pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas, na nangangahulugang ang Pilipinas ay itinuring na isang teritoryo ng Estados Unidos ay magmula 1898 hanggang 1946.

Leave a Reply